Monday, November 14, 2005

Engelsk Norsk

Dette er en engelsk-norsk ordliste for OpenOffice.org 2.x.

Engelsk Norsk

File

Fil

New

Ny

Open...

Åpne ...

Recent Documents

Nylig brukte dokumenter

Wizards

Veivisere

Close

Lukk

Save

Lagre

Save As...

Lagre som ...

Save All

Lagre alle

Reload

Last på nytt

Versions...

Versjoner ...

Export...

Eksporter ...

Export as PDF...

Lagre som PDF ...

Send

Send

Properties...

Egenskaper ...

Digital Signatures...

Digitale signaturer ...

Templates

Maler

Page Preview

Forhåndsvis siden

Print...

Skriv ut ...

Printer Settings...

Skriverinnstillinger ...

Exit

AvsluttEdit

Rediger

Can't Undo

Kan ikke angre

Can't Restore

Kan ikke gjenopprette

Repeat

Gjenta

Cut

Klipp ut

Copy

Kopier

Paste

Lim inn

Paste Special...

Lim inn utvalg ...

Select Text

Merk tekst

Select All

Merk alt

Changes

Endringer

Compare Document...

Sammenlign dokumenter ...

Find & Replace...

Søk og erstatt ...

Navigator

Dokumentstruktur

AutoText...

Autotekst ...

Exchange Database...

Bytt database ...

Fields...

Felter ...

Footnote...

Fotnote ...

Index Entry...

Stikkord ...

Bibliography Entry...

Kilde ...

Hyperlink

Hyperlenke

Links...

Lenker ...

Plug-in

Programtillegg

ImageMap

Bildekart

Object

ObjektView

Vis

Print Layout

Utskriftsoppsett

Web Layout

Vevoppsett

Toolbars

Verktøylinjer

Status Bar

Statuslinje

Input Method Status

Status for skrivemetode

Ruler

Linjaler

Text Boundaries

Tekstgrenser

Field Shadings

Feltskygge

Field Names

Feltnavn

Nonprinting Characters

Kontrolltegn (som ikke skrives ut)

Hidden Paragraphs

Skjulte avsnitt

Data Sources

Datakilder

Full Screen

Fullskjerm

Zoom...

Skalering ...Insert

Sett inn

Manual Break...

Manuelt skift ...

Fields

Felter

Special Character...

Spesialtegn ...

Section...

Bolk ...

Hyperlink

Hyperlenke

Header

Topptekst

Footer

Bunntekst

Footnote...

Fotnote ...

Caption...

Bildetekst ...

Bookmark...

Bokmerke ...

Cross-reference...

Kryssreferanse ...

Note...

Merknad ...

Script...

Skript ...

Indexes and Tables

Registre og innholdslister

Envelope...

Konvolutt ...

Frame...

Ramme ...

Table...

Tabell ...

Horizontal Ruler...

Vanrett linje ...

Picture

Bilde

Movie and Sound

Video og lyd

Object

Objekt

Floating Frame

Flytende ramme

File...

Fil ...Format

Format

Default Formatting

Standardformatering

Character...

Tegn ...

Paragraph...

Avsnitt ...

Bullets and Numbering...

Punkter og nummerering ...

Page...

Side ...

Change Case

Bytt små/store bokstaver

Columns...

Spalter ...

Sections...

Bolker ...

Styles and Formatting

Stilbehandler

AutoFormat

Autoformatering

Anchor

Forankring

Wrap

Tekstbryting

Alignment

Justering

Arrange

Still opp

Flip

Speil

Group

Gruppe

Object

Objekt

Frame...

Ramme ...

Picture...

Bilde ...Table

Tabell

Insert

Sett inn

Delete

Slett

Select

Velg

Merge Cells

Slå sammen celler

Split Cells

Del celler

Merge Table

Slå sammen tabeller

Split Table

Del tabell

AutoFormat...

Autoformatering ...

Autofit

Tilpass automatisk

Heading rows repeat

Gjenta tabelloverskrifter

Convert

Gjør om

Sort...

Sorter ...

Formula

Formel

Number Format...

Tallformat ...

Table Boundaries

Tabellgrenser

Table Properties...

Tabellformat ...Tools

Verktøy

Spellcheck...

Stavekontroll ...

Language

Språk

Word Count

Ordtelling

Auto Count


AutoCorrect...

Autoretting ...

Outline Numbering...

Disposisjonsnummerering ...

Line Numbering...

Linjenummerering ...

Footnotes...

Fotnoter ...

Gallery

Galleri

Media Player

Medieavspiller

Bibliography Database

Bibliografidatabase

Mail Merge Wizard...

Veiviser for brevfletting ...

Sort...

Sorter ...

Calculate

Beregn

Update

Oppdater

Macros

Makroer

Extension Manager...

Utvidelsesbehandler ...

XML Filter Settings...

Innstillinger for XML-filter ...

Customize...

Tilpass ...

Options...

Innstillinger ...Windows

Vindu

New Window

Nytt vindu

Close Window

Lukk vinduHelp

Hjelp

OpenOffice.org Help

OpenOffice.org Hjelp

What's This?

Hva er dette?

Support

Brukerstøtte

Registration...

Registrering ...

Check for Updates...

Se etter oppdateringer ...

About OpenOffice.org

Om OpenOffice.org

keyboard shortcuts hurtigtaster
Bold Halvfet
Italic Kursiv
Underline Understreking
? ?

language pack, språkpakke

Avsnittsstiler

Engelsk Norsk

Styles and Formatting

Stilbehandler

Paragraph Styles

Avsnittsstiler

Complimentary close

Høflig hilsen

Default

Standard

First line indent

Innrykk av første linje

Hanging indent

Hengende innrykk

Heading

Overskrift

List Indent

Listeinnrykk

Marginalia

Margnote

Signature

Signatur

Text body

Brødtekst

Text body indent

Innrykket brødtekst


No comments: